FÖRVALTNING

Bohustimmer utgår från dina önskemål som skogsägare och genom kontinuerligt tillsyn av din skogsfastighet tryggar vi det bästa resultatet för dig och din skog.

Valet av vilken typ av skogsbruk som är lämpligt att bedriva beror på vilka behov och grundläggande värderingar man har som skogsägare och förvaltare av naturresursen skog. Dessa behov och värderingar kan efter identifiering omvandlas till konkreta mål. De mål som kan och bör formuleras omfattar samtliga aspekter av skogen som ekosystem och brukandet av den. Dessa mål ser i praktiken olika ut för varje skogsägare och har avgörande betydelse för valet av skötselfilosofi i stort och i förlängningen för de praktiska åtgärderna i skogen.

Bohustimmer har stor kompetens och lång erfarenhet av förvaltning av skogsfastigheter. Både av offentliga ägare så som Kommuner, men även privata större och mindre markägare som önskar hjälp och rådgivning i sin skogsskötsel.